Adres i kontakt

 

 Logo urzędu pracy w Jaworznie, Zielona strzałka, czarne kwadraty, białe tło.

 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
ul.Północna 9b
43-600 Jaworzno

32 6181900

 


urzad@jaworzno.praca.gov.pl

http://www.jaworzno.praca.gov.pl


   PUP Jaworzno informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego
Dz. U. z 2023 r. poz. 775

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 1. osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 3. przedmiotu sprawy, której dotyczy

Informacja dotycząca  wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ( Dz. U. z 2022 poz. 1346)

 
 Rodzaje  wpłat dokonywanych przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi  w związku ze złożeniem:

 • wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
 • oświadczenia podmiotu nieświadczącego usług w zakresie pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń

Wysokość wpłat dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

 • 30 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową,
 • 100 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia podmiotu nieświadczącego usług w zakresie pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł.
 
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy : Citi Handlowy  62 1030 1159 0000 0000 9205 7004
 
Ważne! w tytule wpłaty  należy  wskazać imię i nazwisko cudzoziemca oraz tytuł wpłaty wskazany poniżej:

 • opłata  dotycząca wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
 • opłata  dotycząca wydania przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
 • opłata dotycząca oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonywania wpisu w ewidencji oświadczeń.

 OD 1 STYCZNIA 2015R. OBSŁUGĘ BANKOWĄ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE PROWADZI BANK HANDLOWY W WARSZAWIE

Wykaz kont...


Rejestracja bezrobotnego online

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, że od dnia 27 maja 2013 r. - bezrobotni i poszukujący pracy będą mogli zarejestrować się w tut. Urzędzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. poz. 1299). Więcej...

Elektroniczna rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy może przebiegać na dwa sposoby:

1. Dla osób, które posiadają bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie, wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego. Do formularza konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Formularz należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (ePUAP). Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie internetowej.

2. Dla osób, które nie posiadają podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego (ePUAP).

Tzw. prerejestracja czyli rezerwacja terminu przez internet w celu dokonania rejestracji. W tej sytuacji za pośrednictwem formularza elektronicznego /LINK/ osoba zainteresowana będzie mogła zarezerwować termin do rejestracji. System automatycznie wyznaczy dzień i godzinę stawienia się w urzędzie w terminie nie dłuższym niz 7 dni roboczych. Dokumenty niezbędne do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty w Urzędzie Pracy. Rejestracja dokonana będzie z dniem osobistego zgłoszenia się do Urzędu Pracy z kompletem wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów.

W przypadku niestawienia się w PUP w zarezerwowanym terminie, przekazane dane będą usuwane z systemu teleinformatycznego.

Rezerwacji terminu do rejestracji dla osób nieposiadających dostępu do internetu w domu.

Rezerwacja terminu rejestracji nie jest równoznaczna z zarejestrowaniem się i uzyskaniem statusu osoby bezrobotnej !!!

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku:

 • nieprzedłożenia kompletu dokumentów,
 • odmowy przekazania wymaganych danych,
 • odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń ,
 • nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z podpisów,
 • niestawiennictwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie ustalonym podczas tzw. prerejestracji.

 

Wytworzył:
(2015-06-01)
Udostępnił:
PUP Jaworzno
(2006-07-17 14:08:04)
Ostatnio zmodyfikował:
PUP Jaworzno
(2023-10-19 09:19:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki