☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

Poniedziałek 22.07.2019

zaawansowane

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Jaworznie

 

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, iż:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Północnej 9b; Administrującym danymi osobowymi w imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;

 2. W każdej sprawie dotyczącej sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie pod nr 32 618 19 31 lub poprzez e-mail iod@jaworzno.praca.gov.pl ;

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania przez Powiatowy Urząd Pracy zadań ustawowych w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c), e) RODO, bowiem przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, ponadto przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do niniejszej ustawy ;

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: dostawcom systemów informatycznych i usług IT w zakresie nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, asysty technicznej, hostingu danych; operatorom pocztowym; bankom w zakresie realizacji płatności przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności: sądom, komornikom sądowym, organom ścigania, ośrodkom pomocy społecznej, urzędom skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, placówkom Medycyny Pracy,podmiotom korzystającym z instrumentów rynku pracy np. organizatorom staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego dorosłych, instytucjom szkoleniowym, stronom lub innym uczestnikom postępowania, jednakże tyko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń w względem Pani/Pana;

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, a następnie przechowywane przez okres wynikający z prawa wewnętrznego tj. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz prawa powszechnie obowiązującego -Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – w zależności od posiadanej kategorii archiwalnej - do 50 lat;

 7. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Powyższe realizowane będzie każdorazowo poprzez złożenie pisemnego wniosku;

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie oraz skorzystania z form pomocy wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

 10. Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania danych osobowych, mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody. Odmowa udostępnienia danych może skutkować brakiem możliwości wykonania określonych zadań przewidzianych przepisami prawa;

 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych;

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X